Bel voor vrijblijvend advies of meer informatie op het dagelijks spreekuur tussen 10:00 en 12:00:

  085- 4019750

Openingstijden
ma t/m vr 09.00 - 13.00
14.00- 17.00

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
a. La Juridica: de opdrachtnemer, welke de overeenkomst aanneemt handelend uit hoofde van beroep, gevestigd in Den Haag en in het handelsregister geregistreerd onder nummer 60545763 .
b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee La Juridica de overeenkomst heeft gesloten.
c. Overeenkomst: overeenkomst van opdracht, gesloten tussen La Juridica en opdrachtgever.
d. Wet: wetsbepalingen overeenkomstig het Nederlands recht.

 

Artikel 2: Toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes die op verzoek verstrekt zijn door La Juridica en op alle uitvoeringen van opdrachten en de werkzaamheden die daaruit voorvloeien en/ of daarmee verband houden.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
4. Wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig op offertes die aangeboden worden of overeenkomsten die gesloten worden op of na inwerktreding van de wijziging.
5. De inwerktreding van de algemene voorwaarden vindt plaats overeenkomstig artikel 13.

 

Artikel 3: Offerte
1. Indien opdrachtgever een offerte wenst, kan La Juridica dit opmaken. Hierbij worden alle wensen van de opdrachtgever, voor zover dit mogelijk is, in verwerkt.
2. De offerte is vrijblijvend.
3. De offerte geeft aan:
a. de naam van de opdrachtgever
b. de naam van de opdrachtnemer
c. de plaats en datum van de offerte
d. welke werkzaamheden uitgevoerd worden tegen welke prijs
4. De offerte heeft een geldigheidsduur van twee maanden, ingaande vanaf de datum van offerte.
5. De offerte heeft geen bindende werking voor zover de inhoud afwijkt van de daadwerkelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4: Aard en uitvoering van de dienstverlening/ Verplichting La Juridica
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en La Juridica komt tot stand door middel van een schriftelijke aanvaarding.
2. Indien vooraf een offerte is opgesteld vormt deze de grondslag van de overeenkomst en wordt deze opgenomen als onderdeel van de overeenkomst.
3. De gegevens en inhoud van de opdracht worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van opdrachtgever aan derden verstrekt.
4. Alle in artikel 1 sub c bedoelde opdrachten worden uitsluitend aanvaard en zoveel mogelijk uitgevoerd door La Juridica.
5. La Juridica bepaalt de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. De opdrachtgever is bevoegd zijn of haar wensen aan te geven omtrent de uitvoering hiervan. Deze wensen ( c.q. aanwijzingen) zijn echter niet bindend.
6. De overeenkomst is gebaseerd op de inspanningsverplichting van La Juridica. Dit houdt in dat de overeenkomst uitgevoerd wordt naar beste inzicht en vermogen.
7. La Juridica is verplicht de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de eisen die redelijkerwijze aan een professioneel handelend juridisch dienstverlener gesteld mogen worden.
8. Anderen dan de opdrachtgever hebben geen recht op de overeengekomen werkzaamheden.
9. La Juridica heeft het recht om zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden bij te laten staan door derden, zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. In de regel zal het gaan om het inwinnen van advies ten gunste van het eindresultaat.
10. Indien de wet of de uitvoering van de overeenkomst La Juridica dwingt aan derden advies te vragen omdat de expertise of bevoegdheid van de werkzaamheden buiten het vermogen van La Juridica ligt, wordt een derde ingeschakeld. De opdrachtgever wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld.
11. De termijn waarbinnen de overeenkomst wordt uitgevoerd is niet op voorhand te zeggen. La Juridica is hierbij echter wel verplicht de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht te nemen, tenzij dit niet mogelijk blijkt te zijn.
12. De bepalingen genoemd in dit artikel gelden in ingeval van advies, begeleiding en bemiddeling.
13. La Juridica hanteert een bewaartermijn van 10 jaar, gerekend vanaf de dag dat het dossier gesloten is.

 

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
2. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk termijn van uitvoering worden gewijzigd.
3. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4. Indien dit artikel van toepassing is, hebben zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer niet het recht om af te zien van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij dit redelijkerwijs niet van partijen gevergd kan worden.

 

Artikel 6: Verplichtingen van opdrachtgever
1.Opdrachtgever is verplicht La Juridica tijdig alle informatie, documenten en bewijsstukken te verstrekken die zij noodzakelijk acht voor de goede uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de documenten, zoals aangegeven in het voorgaande lid. Dit geldt ook indien het informatie of documentatie van derden betreft.
3. Opdrachtgever is verplicht geheimhouding te betrachten tegenover derden van al haar uit hoofde overeengekomen of de uitvoering met La Juridica met betrekking tot haar bedrijfsaangelegenheden.
4. Het vorige lid is overeenkomstig van toepassing bij derden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door La Juridica worden ingeschakeld.
5. Voorts is de opdrachtgever verplicht alle bepalingen en verplichtingen na te leven zoals overeengekomen met La Juridica.

 

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. La Juridica is bevoegd nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2. Het voorgaande lid geldt ook indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat er omstandigheden zijn die aannemelijk maken dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
3. Indien La Juridica de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. La Juridica is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er andere omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.
5. La Juridica ontbindt het overeengekomene schriftelijk en gemotiveerd.
6. In geval van ontbinding zijn de vorderingen van La Juridica jegens de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7. Onder vorderingen van het vorige lid wordt verstaan: de gemaakte kosten van uitvoering van de overeenkomst, kosten voor ontbinding en vergoeding van de indirecte en directe schade.
8. Indien La Juridica tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

Artikel 8: Overmacht
1. La Juridica kan niet gehouden worden tot het nakomen van haar verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten is aan haar schuld, krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende voorzien of niet voorziene oorzaken, waarop La Juridica geen invloed kan uitoefenen, en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen zijn hieronder inbegrepen.
3. La Juridica heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid/omstandigheden van voorgaande leden verdere nakoming van de overeenkomst verhindert.
4. La Juridica kan in geval van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten met drie maanden.
5. Indien de periode van vorige lid langer duurt dan drie maanden, staan beide partijen vrij de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 9: Honorarium
1. La Juridica hanteert een uurtarief van € 65,00 inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven of overeengekomen met de opdrachtgever. Het uurtarief is exclusief bijkomende kosten die gemaakt worden ten behoeve van derde instanties. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor de uittreksels van de gemeentelijke basisadministratie en griffierechten bij de rechtbank.
2. Het uurtarief zoals opgenomen in voorgaande lid is exclusief reiskosten.
3. Het uurtarief van € 65,00 kan in minimale eenheden van 15 minuten in rekening gebracht worden.
4. De kosten van intake bedragen €20,00 inclusief 21% BTW. In bepaalde gevallen komen deze kosten te vervallen. Dit geldt echter nooit indien het gaat om opdrachten waarvoor La Juridica een vaste tarief hanteert.
5. De inschakeling van derden zoals opgenomen in artikel 4 lid 9 van deze voorwaarden komt voor rekening van La Juridica, tenzij dit niet gevergd kan worden op basis van redelijkheid en billijkheid. De opdrachtgever wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.
6. Indien een derde een andere uurtarief gehanteerd, welke niet voor rekening van La Juridica komt, brengt La Juridica de opdrachtgever hiervan op de hoogte.
7. Indien er een wijziging optreedt van de oorspronkelijke overeenkomst kan dit als gevolg hebben dat het oorspronkelijk overeengekomen bedrag wordt verhoogd of verlaagd. La Juridica zal daarvan zoveel mogelijk vooraf de prijsopgaaf van doen.

 

Artikel 10: Betaling
1. De door de opdrachtgever aan La Juridica verschuldigde bedragen (in euro’s) worden maandelijks aan de opdrachtgever gedeclareerd.
2. La Jurdica bepaalt de wijze van betaling.
3. La Juridica is gerechtigd de werkzaamheden tussentijds en/ of bij voorschot in rekening te brengen.
4. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening.
5. Indien de betaling niet voldaan is binnen de periode van lid 4, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. La Jurdica brengt de opdrachtgever hiervan op de hoogte door middel van een herinnering, welke uiterlijk binnen zeven dagen voldaan dient te worden.
6. Indien de betaling uitblijft, na in achtneming van artikel 10 lid 5, stuurt La Jurdica de opdrachtgever een eerste aanmaning, welke binnen zeven dagen voldaan dient te zijn.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft door geen gehoor te geven zoals bepaald is in leden 4, 5 en 6 van deze algemene voorwaarden, verstuurt La Juridica de tweede en laatste aanmaning. Deze aanmaning wordt aangetekend verstuurd en dient binnen binnen zeven dagen betaald tot worden vermeerderd met € 15,00 administratiekosten.
8. Indien de opdrachtgever geen gehoor geeft aan de bepaling zoals opgenomen in het voorgaande lid, wordt de zaak uit handen gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarderskantoor, teneinde de vordering te innen. Aan La Juridica is dan een rente verschuldigd van 2,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan La Jurdica verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft en zijn verplichtingen jegens La Juridica niet nakomt, komen de kosten voor voldoening buiten rechte voor zijn rekening.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien La Juridica aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. La Juridica is niet aansprakelijk:
a. indien het eindresultaat niet het gewenste resultaat is van opdrachtgever
b. voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt heeft
c. voor indirecte schade
3. Indien La Juridica aansprakelijk is, beperkt deze aansprakelijkheid zich uitsluitend tot:
a. schade die het gevolg is door niet te handelen overeenkomstig de eisen die redelijkerwijs aan een professioneel handelend juridisch dienstverlener gesteld mag worden
b. maximaal de factuurwaarde, en wel tot het gedeelte dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid
c. het bedrag van de uitkering van de verzekeraar
d. directe schade
4. Onder directe schade wordt verstaan
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade
b. de redelijke gemaakte kosten die een gebrekkige prestatie van de overeengekomene had kunnen voorkomen
c. de redelijke gemaakte kosten die schade had kunnen voorkomen of beperken
5. Opdrachtgever vrijwaart La Juridica voor alle aanspraken van derden en de kosten voor juridische bijstand die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die zij voor La Juridica verricht.
6. Voorts geldt dat de kosten van derden die voor rekening van opdrachtgever komen separaat plaatsvindt. La Juridica is niet aansprakelijk is voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden.
7. Dit artikel is niet van toepassing voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van La Juridica.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsverhoudingen waarbij La Juridica partij is, is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit een overeenkomst tussen La Juridica en de opdrachtgever is de rechtbank Den Haag bevoegd kennis te nemen.

 

Artikel 13: Inwerktreding algemene voorwaarden 
1. De algemene voorwaarden, aangehaald als algemene voorwaarden 1.0, is overeenkomstig van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die op of na 1 mei 2014 verstrekt of gesloten worden door of met La Juridica.
2. Deze algemene voorwaarden blijft van toepassing totdat deze gewijzigd of aangevuld wordt.